หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
               
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู   อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
   
 
สภาพทั่วไป
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลหนองลู เป็นคำที่มาจาก นุ่งลู่ เป็นภาษากระเหรี่ยงหมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลตาล ลักษณะใบตรงโคนแคบ ตรงปลายบานขยายออกใหญ่ นำมาใช้มุงหลังคาบ้านของชาวกระเหรี่ยง ขึ้นตามริมหนองน้ำ คนไทยเรียกว่า ต้นก้อ ทางจังหวัดชลบุรีเรียกต้นค้อ เมื่อมีการจัดตั้งหมู่บ้านตำบลจึงใช้ชื่อว่าหนองลู
 
ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ประกาศจัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 มีนายอนันต์ แก้วจันทร์ เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองลูเป็นคนแรก และมีนายภูวดล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เป็นคนแรก ในปี พ.ศ.2542
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 308 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ติดริมถนนทางไปด่านเจดีย์สามองค์ บนทางหลวงหมายเลข 323 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจาก
จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 230 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 370 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,267 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 791,875 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไล่โว่และชายแดนประเทศพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลชะแล (อำเภอทองผาภูมิ)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไล่โว่และตำบลปรังเผล
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชายแดนประเทศพม่า
 
ตำบลไล่โว่ และชายแดนประเทศพม่า
ชายแดน
ประเทศพม่า
ม.7
ม.5
ม.10
ม.4
ม.3
ม.9
ม.8
ม.6
ม.2
ม.1
ตำบลหนองลู
ตำบลไล่โว่
และตำบลปรังเผล
ตำบลชะแล (อำเภอทองผาภูมิ)
 
อาชีพประชากร
   
ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้

ด้านเกษตรกรรม เช่น การปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว
มันสำปะหลัง ข้าวโพด พริก ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง กล้วยน้ำว้า ขนุน ส้มโอ มะม่วงหิมพานต์ เงาะ มะม่วง ทุเรียน ละมุด มังคุด ลองกอง พุทรา มะตูม ส้ม หน่อไม้ ฯลฯ

ด้านประมง เช่น การจับปลาในอ่างเก็บน้ำโดยการขออนุญาตอาชญาบัตรประมง การเลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงปลาในบ่อดิน

ด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร แพะ เป็ด ไก่ เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงงานเย็บรองเท้า โรงงาน เย็บมุ้ง โรงงานเย็บผ้า โรงงานประกอบไฟแช็ก ฯลฯ ส่วนใหญ่โรงงานตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ และอุตสาหกรรมครัวเรือน ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า
บ้านห้วยกบ บ้านไหล่น้ำ บ้านซองกาเรีย การทำหลังคาหญ้าแฝก บ้านหม่องสะเทอ บ้านซองกาเรีย การทอเสื้อผ้ากระเหรี่ยง บ้านช่องลุ

ด้านการพาณิชย์ ได้แก่ การค้าขาย ณ ด่านเจดีย์สามองค์ จำพวก เฟอร์นิเจอร์ไม้ ของตกแต่งบ้านจากไม้ประดิษฐ์ อัญมณี เครื่องประดับ ของที่ระลึก ของฝาก และการค้าขายทั่วไปร้านขายของชำ

ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน มักประกอบรับจ้างทั่วไปและออกไปรับจ้างทำงานในเมือง ต่างจังหวัด และอื่นๆ
 
ภูมิประเทศ
ตำบลหนองลู มีสภาพพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่
ราบลุ่มเป็นบางส่วนและมีพื้นที่ราบอยู่ระหว่างแนวภูเขาสภาพดิน เป็นดิน
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากน้ำฝนได้ไหลพัดมาปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจาก
การทับถมของซากพืชซากสัตว์ลงมาสู่พื้นที่ราบลุ่ม ประมาณร้อยละ 10 เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบระหว่างภูเขา และประมาณร้อยละ 20 เป็นที่พื้นที่เก็บกักน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เดิมใช้ชื่อเขื่อนเขาแหลม) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก และพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ภูมิอากาศ
ด้วยพื้นที่ตำบลหนองลูอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 226 เมตร อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือลมจากทะเลอันดามัน ประกอบกับมีเทือกเขาสูง ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฤดูฝนที่ยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมีช่วงเวลาของแต่ละฤดูดังนี้

ฤดูร้อน ประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
(ประมาณ 3 เดือน)

ฤดูฝน ประมาณ เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
(ประมาณ 6 เดือน)

ฤดูหนาว ประมาณ เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
(ประมาณ 3 เดือน)
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 26,059 คน แยกเป็น

ชาย 13,437 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56

หญิง 12,622 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 8,575 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 20.57 คน/ตร.กม.
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากรสัญชาติไทย
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
จำนวนประชากรไม่ใช่สัญชาติไทย
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
รวมทั้งสิ้น
(คน)
จำนวนครัวเรือน
บ้านไทย ไม่ใช่บ้านไทย
รวม
(หลังคาเรือน)
1 บ้านนิเถะ 108 98 206 587 625 1,212 1,418 280 99 379
2 บ้านหม่องสะเทอ 541 545 1,086 2,959 2,783 5,742 6,828 1,727 515 2,242
3 บ้านไหล่น้ำ 574 502 1,076 1,123 1,024 2,147 3,223 688 32 1,014
4 บ้านห้วยกบ 239 233 472 286 242 528 1,000 266 81 347
5 บ้านเวียคะดี้ 847 784 1,631 1,302 1,207 2,509 4,140 793 309 1,102
6 บ้านห้วยมาลัย 352 286 638 239 237 476 1,114 315 116 431
7 บ้านใหม่พัฒนา 1,013 966 1,979 616 606 1,222 3,201 784 299 1,083
8 บ้านซองกาเรีย 408 374 782 856 797 1,653 2,435 555 242 797
9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ 629 598 1,227 562 561 1,123 2,350 825 222 1,047
10 บ้านประไรโหนก 196 154 350 - - - 350 124 9 133
รวม 4,907 4,540 9,447 8,530 8,082 16,612 26,059 6,357 2,218 8,575
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์ : 034-595-371 โทรสาร : 034-595-371  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู  
จำนวนผู้เข้าชม 9,725,004 เริ่มนับ 7 มี.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10