หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
               
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู   อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
   
 
ข่าวสาร
 

 
นายก อบต.หนองลู แถลงนโยบายการพัฒนา 6 ด้านต่อสภาองคต์การบริหารส่วนตำบล  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ได้แถลงนโยบายการบริหารต่อสภาฯ

โดย นายภูวพล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู มีใจความว่า

กระผมขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู และขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ทั้งสองท่าน

กระผมขอใช้วาระอันสำคัญก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ แถลงนโยบายบริหารราชการให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลูได้รับทราบและขออนุญาตกราบเรียนสื่อสารไปยังพี่น้องชาวตำบลหนองลู ท่านนายอำเภอสังขละบุรี ผู้บริหารส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เคารพทุกท่าน ได้ทราบถึงนโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศให้กระผมนายภูวพล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู นั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบบายต่อสภาฯ ก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้านที่เกิดจากความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้านที่เกิดจากความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลูที่ว่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้

นโยบายข้อที่  ๑ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๑ สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่ที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุ์ใหม่ และโรคระบาดซ้ำ อย่างทันต่อสถานการณ์
๑.๒ ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ โรคภัยเชิงรุกในชุมชน
๑.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม ได้รับสิทธิ สวัสดิการต่างๆจากรัฐอย่างครบถ้วน
๑.๔ สนับสนุนส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)


นโยบายข้อที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองเพื่ออํานวยความสะดวกในการคมนาคม
๒.๒ ดําเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในชุมชน ทางระบายน้ำสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ
๒.๓ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒.๔ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระ อ่างเก็บน้ำบ่อน้ำตื้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
๒.๕ จัดทําผังเมืองชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบ

นโยบายข้อที่ ๓  นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาทองถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบล
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนําระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
๓.๔ จัดการบริการตลาดชุมชนร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย
๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่นให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานสายอาชีพ
๓.๖ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน
๓.๗ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง


นโยบายข้อที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กําหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์จัดทําแผนโครงการในการพัฒนาตําบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุดการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านก่อสร้างและผังเมือง เป็นต้น
๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอํานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
๔.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง

นโยบายข้อที่ ๕ ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๕.๒ ทะนุบํารุงศาสนา และศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
๕.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข


นโยบายข้อที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีทีผักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
๖.๒ รณรงค์ปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกําจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด
๖.๓ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดําเนินการสร้างระบบการจัดเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บําบัดฟื้นฟู รักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ที่เคารพ กระผมและคณะผู้บริหาร ขอยืนยันกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลูว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าว วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้า บรรลุตามนโยบายและบังเกิดผลในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2565 เวลา 12.50 น. โดย คุณ วราพร บูรณสมบัติ

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์ : 034-595-371 โทรสาร : 034-595-371  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู  
จำนวนผู้เข้าชม 4,422,484 เริ่มนับ 7 มี.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10